• Direktor

  V.D. Direktor Marija Savčić

  Direktor ustanove je V.D. Marija Savčić.

  Danas je Dom jedno od najuslovnijih i najsvrsishodnijih socijalno-zdravstvenih ustanova u RS, pa i u BiH.

  Sadašnje stanje Doma najbolje se ogleda u oduševljenim pogledima posjetilaca Doma, u zahvalnosti roditelja, rodbine i prijatelja naših korisnica kao i u pohvalama i priznanjima od nadležnog Ministartva zdravlja i socijalne zaštite, koje neprestano pristižu.

   

 • Pomoćnik direktora

  Pomoćnik direktora: Pero Krstić, dipl.pravnik

  Pomoćnik direktora Pero Krstić, aktivno učestvuje u planiranju i razvoju poslovne strategije ustanove. Pomaže direktoru u obavljanju datih zaduženja. Takođe, priprema dokumentaciju u okviru poslova javnih nabavki.

  Uz tim saradnika obezbjeđuje kvalitetan smještaj i način života za korisnice.

 • Pravna služba

  Rukovodilac pravne službe: Jelena Vanovac,diplomirani pravnik.

  Naša pravna služba radi na ostvarivanju prava iz oblasti porodičnog prava, penzijsko-invalidskih i drugih propisa koje regulišu socijalnu zaštitu korisnica Doma.

  Takođe, prati i okolnosti vezane za roditeljsko staranje i starateljstvo koje predstavlja poseban vid zaštite ličnosti, imovine, prava i interesa lica koja nemaju poslovnu sposobnost ili iz drugih razloga nisu u stanju da se samostalno brinu o sebi.

 • Odjeljenje zadravstvene zaštite

  Šef odjeljenja zdravstvene zaštite Mirjana Borovčanin

  Njegovanje osoba sa posebnim potreba predstavlja prije svega jako odgovoran i vrlo iscrpljujući posao koji zahtjeva mnogo pažnje, strpljenja, stručnosti i prije svega ljubavi. A kad se radi s ljubavlju i kada se rad ne smatra samo kao zarada za život to daje dobre rezultate.

  Cjelokupna zdravstvena zaštita odvija se na nivou:
  1) Primarne zdravstvene zaštite gdje je uključena i stomatološka služba;
  2) Specijalističko-konsultativne zaštite koje provode specijalisti u svojstvu spoljnih saradnika.

  Korisnicama usluga Doma redovno su na raspolaganju medicinski stručnjaci-specijalisti iz različitih oblasti: neuropsihijatar, ginekolog, pneumatfiziolog, radiolog, oftamolog, hirurg, kardiolog, stomatolog, endokrinolog, klinički psiholog, itd.

  Glavna medicinska sestra koordinira rad pomenutih stručnjaka angažovanih u Domu, s tim da su nam dostupni 24 časa putem telefonskih konsultacija. Naše medicinsko osoblje i njegovateljice svojim nesebičnim radom i požrtvovanošću održavaju visok nivo higijene, kako lične tako i kolektivne svih osoba koje se nalaze na smještaju u Domu.

 • Socijalno zdravstvena služba

  Rukovodilac socijalno zdravstvene službe: Silvana Krilić-Kesić, Socijalni radnik


  Socijalno zdravstvena služba

  Osnovni zadaci socijalno zdravstvene službe:

  • pružanje usluga korisnicama u cilju adaptacije na uslove života u Domu (organizovanje raznovrsnih oblika rada primjerenih s posebnostima i mogućnostima osoba sa mentalnom ometenošću)
  • učešće u izradi opservacionih izvještaja za novoprimljene korisnice
  • kontinuirana saradnja sa Centrima za socijalni rad čijim posredstvom su korisnice smještene u Dom
  • praćenje obezbjeđivanja egzistencijalnih potreba korisnica (ishrane, obuće, odjeće i dr.)
  • podsticanje i praćenje kontakta sa roditeljima i srodnicima (praćenje učestalosti i kvaliteta susreta korisnica sa porodicom)
  • učešće u organizovanju prigodnih aktivnosti prilikom obilježavanja državnih i vjerskih praznika, rođendana i sl.
  • organizovanje opšteg roditeljskog sastanka
  • obavljanje i drugih poslova iz tekuće problematike i navedenih potreba iz domena socijalne zaštite
 • Odjeljenje za osposobljavanje i radno angažovanje

  Radni instruktori


  Rukovodilac okupacione terapije: Dragana Perišić

  Plan rada u ovom odjeljenju zasniva se na analizi dosadašnjeg rada i kvalitetu realizacije aktuelnih programa kao i sagledavanje mogućnosti unapređenja i uvođenja novih sadržaja i metoda rada.

  Realizacija predviđenih tema i jedinica uz raznovrsna sredstva i pomagala, ima za ishod stvaranje novih i poboljšanje usvojenih radnih navika, odgovornosti, obogaćivanje emocionalnog života, podsticanje kreativnosti, samoinicijative i samostalnosti, što će svakako kolektivno djelovati na psiho-fizičke nedostatke, razvijanje motivacije, samopoštovanja i uopšte bržu i bolju socijalizaciju naših korisnica.

  Radna i okupaciona terapija se provodi u 8 radionica ručnih radova (I, II, III nivoa), Art radionici, mini ekonomiji, farmi, uređenju parkovskih površina i cvijetnjaka, kao i pomoći vešeraju i paviljonima na održavanju higijene prostorija i korisnica.

  Aktivnosti u pomenutim radionicama provode se prema utvrđenom Planu i programu. U skladu sa ovim Planom korisnice su angažovane prema sopstvenim mogućnostima, zdravstvenom stanju i raspoloženju uz stalan nadzor i uputstva radnih instruktora.

  Za sve oblike radnog angažovanja sa ciljem brže socijalizacije, naše korisnice dobijaju simboličnu mjesečnu novčanu nagradu.

  Svoju „platu“ i svakodnevne nagrade kao stimulaciju za rad, korisnice troše po sopstvenoj želji, na izletima i različitim posjetama prilikom izlaska u grad, koji su se do sada pokazali kao izuzetno korisni za dobro raspoloženje i ponašanje korisnica kako međusobno tako i u cjelini.

 • Odjeljenje za vaspitno obrazovni rad

  Vaspitno – edukativni rad u Domu provodi se prema utvrđenom Planu i programu rada sa korisnicama različitog stepena ometenosti, različite starosne dobi od 18 do 30 godina, lake, umjerene mentalne ometenosti kao i sa kombinovanim smetnjama.

  U radu se primjenjuje individualni rad, rad u parovima, kao i grupni oblik rada. Metode koje se koriste u radu su: razgovor, pokazivanje, demonstracije, ilustrovani radovi i korekcija. Ovo je planski usmjerena aktivnost sa unaprijed određenim ciljevima i zadacima. Plan i program omogućava potrebnu fleksibilnost putem dnevnog rada i uključivanje svih individualnih mogućnosti i potreba korisnica.

  Rad se odvija kroz oblasti:

  • razvoj psiho-motorike i fizičko vaspitanje
  • razvoj govora i jezika
  • upoznavanje okoline
  • briga o sebi i socijalizacija
  • radno vaspitanje i obuka
  • likovno i muzičko vaspitanje

  Rad odjeljenje za vaspitno obrazovni rad obilježile su brojne aktivnosti kao što su:

  • Ostvarena je saradnja sa OŠ „Vuk Karadžić“ Višegrad gdje je u specijalno odjeljenje uključena naša korisnica starosne dobi od 15 godina, kategorisana između lake i umjerene mentalne retardacije.
  • Pripreme i rad na održavanju četiri edukativne radionice sa grupom od dvanaestoro djece sa posebnim potrebama u okviru posebno usmjerenog projekta „Podrška djeci ometenoj u psiho-fizičkom razvoju u opštini Višegrad“. Tom prilikom smo za našu Ustanovu dobili razboj za tkanje, dia-projektor i didaktički materijal.
  • Značajno mjesto u radu ima i aktivno učešće korisnica u različitim sekciojama (horska, likovna, recitatorska i ritmička). Ovaj cjelokupni rad ima veliki značaj za razvoj preostalih sposobnosti korisnica kao i zakorigovanje i ublažavanje pojedinih poremećaja.
  • Realizacija izleta sa određenim grupama korisnica pokazala se kao veoma korisna i stimulativna za dobro raspoloženje i ponašanje korisnica.
 • Stručni tim Doma

  Stručni tim Doma sačinjavaju:

  • Pedagog – Jelena Marković
  • Andragog – Milica Zarić-Cvijović
  • Defektolog-nastavnik- Maja Vujadinović
  • Rukovodilac-radno okupacione terapije -Dragana Perišić
  • Glavna sestra – Mirjana Borovčanin
  • Rukovodilac socijalno zdravstvene službe – Silvana Krilić Kesić
  • Socijalni radnici – Dejana Arbinja i Slobodanka Poljčič
  • Psiholog – Suzana Gavrilović

  Stručni tim prati unapređenja korisnica, njihovo zdravstveno stanje i sve vrste socijalnih potreba. Primarni zadatak Stručnog tima je savjetodavnog karaktera i saradnja sa svim ostalim institucijama sa kojima smo povezani u radu.

 • Računovodstveno - finansijka služba

  Računovodstveno – finansijka služba


  Rukovodilac: Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

  Kao jedna od karika u lancu funkcionisanja Ustanove je i računovodstveno-finansijska služba.

  Osnovni zadaci službe čine aktivnosti kako na prikupljanju finansijskih sredstava, praćenje njihovog trošenja, izradi analiza poslovanja kao i sve ostale aktivnosti iz domena službe.

  Svi navedeni zadaci službe imaju za cilj stvaranje uslova uspješnog funkcionisanja Ustanove, smještaja i boravka korisnica kao i rada zaposlenih.

 • Marketing služba

  Marketing menadžer: Tanja Tanović Karabatak

  Marketing menadžer Tanja Tanović Karabatak ostvaruje saradnju sa medijima i okruženjem, predlaže i sprovodi aktivnosti u sferi odnosa ustanove sa javnošću, prati i učestvuje u apliciranju za donacije. Uređuje web stranicu kao i fb profil doma.