Prilikom prijema korisnica u Dom poštuje se slijedeća procedura:

 1. Nadležni Centar za socijalni rad podnosi pismeni zahtjev za prijem;
 2. Stručni tim Doma uvidom u dostavljenu dokumentaciju procjenjuje  da li je prijem korisnice u našu Ustanovu, najcjelishodniji oblik socijalne zaštite. Ukoliko se procijeni da se korisnica može primiti na smještaj, predlaže se opservacioni period do tri (3) mjeseca ( a po potrebi i kraće) u kojem bi se procijenila adekvatnost smještaja. Nakon adaptacionog perioda Centaru za socijalni rad dostavlja se opservacioni izvještaj;
 3. Za prijem na smještaj potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
  • Rješenje o smještaju i snošenju troškova smještaja uz obavezno potpisivanje Ugovora,
  • Nalozi i mišljenje prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
  • Socijalna anamneza,
  • Rješenje o starateljstvu,
  • Rješenje o oduzetoj poslovnoj sposobnosti ( ukoliko je proveden postupak),
  • Rodni list,
  • Ličnu kartu,
  • Ovjerenu zdravstvenu knjižicu,
  • Zdravstveni karton,
  • Osnovne laboratorijske nalaze,
  • Snimak RTG pluća i nalaz pulmologa,
  • Nalaz infektologa da korisnica  ne boluje od zaraznih bolesti i da nema kontraindikacija za smještaj u ustanovu socijalne zaštite.

Cijena usluga za smještaj korisnica

Mjesečna cijena usluga za smještaj korisnica obuhvaćenih sistemom socijalne zaštite RS u Ustanovama socijalne i dječije zaštite, čiji je osnivač RS, je:

 1. Punoljetno lice sa invaliditetom…………………………..680,00 KM,
 2. Dijete sa smetnjama u razvoju ( mentalna zaostalost,višestruke smetnje, tjelesna oštećenja)………………….……………..725,00KM,
 3. Za lica sa područja Federacije BiH i Distrikta Brčko…… 850,00KM.