Dom je osnovan rješenjem Izvršnog Vijeća BiH oktobra 1961. godine pod nazivom Dječiji dom u Višegradu a počeo je sa radom 1. aprila 1963. godine. Od 29.04.1967. godine Ustanova radi i posluje pod nazivom Dom za zaštitu ženske djece i omladine u Višegradu. Kapacitet Doma prije rata bio je oko 400 korisnica. Početkom rata (novembra 1992. godine) zbog blizine ratnih dejstava korisnice su evakuisane u Zavod za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu „Jakeš“ Modriča. Nakon ratnih zbivanja Dom je ponovo osnovan odlukom Vlade Republike Srpske 2003. godine.

Sada se u ustanovi na smještaju nalazi 182 korisnica sa 79 zaposlenih radnika, 3 pripravnika i više spoljnih saradnika. U okviru zbrinjavanja korisnica objezbjeđuje se:
– socijalna zaštita (smještaj, čuvanje, ishrana, odjeća, obuća, obezbjeđenje kulturno-zabavnog života i dr.)
– zdravstvena zaštita korisnica (primarna i sekundarna)

Rad u ustanovi kroz učionice i radionice izvode socijalni radnik, defektolog, psiholog i radni terapeuti, a uz podršku stručnog tima Dom koji je otvoren za pružanje pomoći korisnicama, rodbini, kao i ostalim institucijama koje pružaju pomoć osobama sa posebnim potrebama.

Ustanova je za svoj rad, kako u prijeratnom, tako i u poslijeratnom periodu, dobila brojna priznanja i pohvale. Bilo je i aktivnosti koje su imale donatorski karakter, od kojih je sredstava prikupljenih tom prilikom nabavljena neophodna medicinska oprema, sredstva i materijali za rad u radionicama.

Djelatnost Doma

Djelatnost Doma je zbrinjavanje umjereno, teže i teško mentalno zaostalih lica, višestruko ometenih u razvoju i oboljenih od autizma. U okviru zbrinjavanja korisnica obezbjeđuje se: socijalna zaštita, vaspitno-edukativni rad, radno osposobljavanje i radno angažovanje korisnica kao i zdravstvena zaštita korisnica (primarna i sekundarna).