PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Radno - okupaciona terapija

Plan rada u ovoj službi zasniva se na analizi dosadašnjeg rada i kvalitetu realizacije aktuelnih programa kao i sagledavanje mogućnosti unapređenja i uvođenja novih sadržaja i metoda rada.

Realizacija predviđenih tema i jedinica uz raznovrsna sredstva i pomagala, ima za ishod stvaranje novih i poboljšanje usvojenih radnih navika, odgovornosti, obogaćivanje emocionalnog života, podsticanje kreativnosti, samoinicijative i samostalnosti, što će svakako kolektivno djelovati na psiho-fizičke nedostatke, razvijanje motivacije, samopoštovanja i uopšte bržu i bolju socijalizaciju naših korisnica.

Radna i okupaciona terapija se provodi u 6 radionica ručnih radova (I, II, III nivoa), Art radionici, mini ekonomiji, farmi, uređenju parkovskih površina i cvijetnjaka, kao i pomoći vešeraju i paviljonima na održavanju higijene prostorija i korisnica.

Aktivnosti u pomenutim radionicama provode se prema utvrđenom Planu i progranu. U skladu sa ovim Planom korisnice su angažovane prema sopstvenim mogućnostima, zdravstvenom stanju i raspoloženju uz stalan nadzor i uputstva radnih terapeuta.

Za sve oblike radnog angažovanja sa ciljem brže socijalizacije, naše korisnice dobijaju simboličnu mjesečnu novčanu nagradu.

Svoju „platu“ i svakodnevne nagrade kao stimulaciju za rad, korisnice troše po sopstvenoj želji, na izletima i različitim posjetama prilikom izlaska u grad, koji su se do sada pokazali kao izuzetno korisni za dobro raspoloženje i ponašanje korisnica kako međusobno tako i u cjelini.

JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282