PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Postupak prijema korisnica

Prilikom prijema korisnica u Dom poštuje se slijedeća procedura:


1.) Naldežni Centar za socijalni rad podnosi pismeni zahtjev za prijem;
2.) Zajedno sa zahtjevom Centar za socijalni rad upućuje Domu potrebnu dokumentaciju (rješenje o smještaju, nalaz i mišljenje stručne komisije o kategorizaciji, rješenje o razvrstavanju, rješenje o priznavanju prava na zdravstvenu zaštitu i rodni list). Dostavljanu dokumentaciju Stručni tim Zavoda razmatra i upućuje zahtjev za pružanje stručne pomoći Ministrastvu zdravlja i socijalne zaštite.
3.) Ukoliko Ministarstvo odobri prijem korisnice, Centar za socijalni rad donosi rješenje o smještaju.

Nakon prijema (korisnice) započinje opservacioni period u kome se procjenjuje adaptabilnost korisnica. Izještaj o opservaciji izrađuju članovi Stručnog tima Doma uz konsultaciju sa medicinskim osobljem i njegovateljicama.


Cijena usluga za smještaj korisnica


Mjesečna cijena usluga za smještaj korisnica obuhvaćenih sistemom socijalne zaštite RS u Ustanovama socijalne i dječije zaštite, čiji je osnivač RS, je i to:

Maloljetna lica:

Punoljetna lica:


JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282