PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

JU Dom za lica sa invaliditetom

Dom je osnovan 1961. godine a tokom ratnih zbivanja dislociran je i prestao sa radom od 1992-2003 godine, pretrpio ratna dejstva i bio prihvatni izbjeglički centar.
Ponovo je osnovan odlukom Vlade Republike Srpske 2003. godine.

Djelatnost Doma je zbrinjavanje umjereno, teže i teško mentalno zaostalih lica, višestruko ometenih u razvoju i oboljenih od autizma. U okviru zbrinjavanja korisnica obezbjeđuje se: socijalna zaštita, vaspitno-edukativni rad, radno osposobljavanje i radno angažovanje korisnica kao i zdravstvena zaštita korisnica.

Sada se u ustanovi na smještaju nalaze 178 korisnice sa 73 zaposlenih radnika, dva pripravnika i više spoljnih saradnika. U okviru zbrinjavanja korisnica objezbjeđuje se:


Rad u ustanovi kroz učionice i radionice izvode socijalni radnik, defektolog, psiholog i radni terapeuti, a uz podršku stručnog tima Doma koji je otvoren za pružanje pomoći korisnicama, rodbini, kao i ostalim institucijama koje pružaju pomoć osobama sa posebnim potrebama.

U okviru Doma se obavlja više vrsta edukativno – stimulativnih aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje što boljeg ambijenta i života uopšte svih korisnica ove ustanove.

JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282