PravnaSocijalnaZdravstvenaDefektološkaStručni tim ZavodaRadno-okupaciona terapijaRačunovodstveno-FinansijskaDirektor

Defektološka služba

Vaspitno - edukativni rad u Domu provodi se prema utvrđenom Planu i programu rada sa korisnicama različitog stepena ometenosti, različite starosne dobi od 18 do 30 godina, lake, umjerene mentalne ometenosti kao i sa kombinovanim smetnjama.

U radu se primjenjuje individualni rad, rad u parovima, kao i grupni oblik rada. Metode koje se koriste u radu su: razgovor, pokazivanje, demonstracije, ilustrovani radovi i korekcija. Ovo je planski usmjerena aktivnost sa unaprijed određenim ciljevima i zadacima. Plan i program omogućava potrebnu fleksibilnost putem dnevnog rada i uključivanje svih individualnih mogućnosti i potreba korisnica.

Rad se odvija kroz oblasti:


Rad defektološke službe obilježile su brojne aktivnosti kao što su:


JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM

Višegrad 73240
Birčanska bb

Direktor:
Zoran Vasiljević, dipl. ecc.

Centrala:
058/630-452
zavodvgd@teol.net

Žiro racun:
552-018-000-133-1282